Буян Сеткил и Ишкин Оглу

 • Буян Сеткил и Ишкин Оглу - Хун херелдиг дангынам
 • 1.Эрткен дуне удуй бергеш эжим сени дужедим
  Эргеленип келиринни эмин этир кузедим.
  Болчаг кылыр черивисти боданмас сен ажырбас,
  Кайгамчыктыг оранга катыраннап чедип келем.
  
  ПРИПЕВ
  Кым-даа барбаан кайгамчыктыг оранынга
  Кызыл кызыл чечекткрнин аразынга
  Сени манап ашкан хунче коруп алгаш
  Сеткилимден аян ырым ырлап берейн
  
  2.Кайгамчыктыг чараш уруг кайы орандан келдин
  Чамбы диптин кургустуннун часыг кызы эвес сен бе,
  Долгандыр бо ортемчейде чугле сенээ ынак мен
  Тоол чуртуг чараш кыска чурекейим берипкен мен
  
  ПРИПЕВ
  Кым-даа барбаан кайгамчыктыг оранынга
  Кызыл кызыл чечекткрнин аразынга
  Сени манап ашкан хунче коруп алгаш
  Сеткилимден аян ырым ырлап берейн
  
  3.Эрткен дуне удуй бергеш эжим сени дужедим
  Эргеленип келиринни эмин этир кузедим.
  Болчаг кылыр черивисти боданмас сен ажырбас,
  Кайгамчыктыг оранга катыраннап чедип келем. 

Фото Буян Сеткил и Ишкин Оглу: